แบบฟอร์มแก้ไขความยินยอม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า, คู่ธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) การแก้ไขความยินยอมของท่านจะทำให้ ข้อมูลที่เรามีนั้นเป็นปัจจุบัน และทำให้เราสามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑ์, บริการ, ข่าวสารโปรโมชัน และการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ผ่านช่องทาง อีเมล หรือทาง SMS
     เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตลอดจนความร่วมมือและการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ เสมอมา